راه عشق

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست - آن جا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

راه عشق

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست - آن جا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست